Контакт информации

Сојуз на синдикатите на Македонија


 
info@ssm.org.mk
„12-та Македонска ударна бригада“ 2-а
1000 Скопје, Р. Македонија
+ 389 2 3161 374
ssm.org.mk

Унија на независни автономни синдикати на Македонија (УНАСМ)

 
info@unasm.org.mk
Гоце Делчев 14
1000 Скопје, Р. Македонија
+389 2 323 0307
unasmpp.weebly.com

Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија (КСС)

 

contact@kss.mk
50 Дивизија бр. 25, П. Фах 79
1001 Скопје, Р. Македонија
+ 389 2 466 238
kss.mk